ogłoszenie

Komunikat

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !

 W poniedziałek 18 stycznia 2021r., wznawiamy w klasach I-III SP zajęcia stacjonarne.

 Nie zmieniają się godziny odjazdów autobusów szkolnych z poszczególnych miejscowości, przywożących rano uczniów do szkoły. Odwożenie uczniów do domu, będzie rozpoczynało się wcześniej. Autobusy będą  odjeżdżały o godz. 13.00. 

 Wszystkie klasy, od pierwszej do ósmej, będą uczyły się według planu zajęć, stosowanego w nauczaniu stacjonarnym. Godziny rozpoczynania poszczególnych lekcji i przerw, pozostają takie same, gdy uczniowie uczęszczali do szkoły. Rozkłady zajęć zostaną zamieszczone na stronie zdalnego nauczania.

 Badanie przesiewowe na obecność wirusa COVID-19U, przeprowadzone u nauczycieli i pracowników niepedagogicznych naszego Zespołu, wskazało wynik negatywny.     

 W pracy szkoły zostają zachowane podwyższone obostrzenia i wymogi sanitarne, między innymi takie jak:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Wchodząc  do budynku  szkoły należy obowiązkowo dokonać dezynfekcji rąk.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci, nie mogą wchodzić do budynku szkoły, do przestrzeni przeznaczonej uczniom (poza drugie drzwi wejściowe).

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

6. Na teren szkoły, bez zgody dyrekcji, nie mogą wchodzić osoby trzecie.

7. Osoby trzecie mające zgodę dyrekcji na przebywanie w budynku  są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Na teren szkoły mogą być wpuszczone tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i poruszać się tylko   w wyznaczonych obszarach.

8. Opiekun ucznia musi umożliwić i zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji między szkołą/nauczycielem, a opiekunami ucznia (prosimy o podanie aktualnych numerów telefonów do kontaktu).

9. Pomiar temperatury ciała,  dokonuje  się za pomocą termometru bezdotykowego.

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności)uczeń zostanie skierowany do wyznaczonego pomieszczenia i nastąpi niezwłoczne powiadomienie rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk,  ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

12. Uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników (które otrzymał).

13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

14. Dyrektor szkoły w zależności od potrzeb może wprowadzić dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi.

Dyrektor  ZSP w Nurcu-Stacji
Robert Sobieszuk