Polityka RODO

Klauzula informacyjna RODO – ogólna

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji, reprezentowany przez Dyrektora, ul. Szkolna 6, 17-330 Nurzec –Stacja, tel. (85) 657 50 14.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdmazowsze.pl.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustawy Prawo Oświatowe i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 5. W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe podanie danych osobowych może być wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego lub dobrowolne.
 6. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danych umowy powierzenia (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego) zawarte z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora.
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do czasu odwołania zgody.
 8. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
  – dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  – żądania ich sprostowania,
  – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres iod-sk@tbdmazowsze.pl.
 10. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nurcu-Stacji. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dyr. ZSP w Nurcu-Stacji Robert Sobieszuk