Model absolwenta

Oczekujemy, że absolwent naszej szkoły będzie:

 • wrażliwy, koleżeński, obowiązkowy
 • zaradny i samodzielny, słowny i konsekwentny
 • znał i stosował uniwersalny system wartości i będzie przekonany o tym, że „jest kimś i ma prawo do samookreślenia”
 • świadomy swej wartości, twórczy, osiąga swój cel szanując potrzeby drugiego człowieka
 • umiał radzić sobie ze stresem
 • gotowy do bezinteresownej pomocy
 • tolerancyjny wobec światopoglądu, orientacji politycznych, religijnych i innych
 • odpowiedzialnie traktował powierzone obszary działania
 • znał i stosował w życiu hierarchie wartości
 • umiał ponieść konsekwencje za swoje działania
 • reagował na przejawy zła oraz umiał przyjąć postawę asertywną
 • umiał wartościować informacje zawarte w książce, mediach i programach komputerowych, znał swoje zainteresowania, możliwości, potrafił dokonać wyboru szkoły
 • proponował zdrowy styl życia
 • brać udział w podejmowanych działaniach na rzecz klasy, szkoły, środowiska
 • zdolny do prawidłowych relacji z innymi ludźmi z uwzględnieniem zasad etycznych i moralnych
 • odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego, znał przeszłość własnego narodu i regionu w którym mieszka.